EAP - Eleftheria Batsou

Θέμα: Παρουσίαση και συγκριτική ανάλυση της εκτύπωσης όφσετ και της ψηφιακής εκτύπωσης

Δειάρκεια: 2 Βδομάδες

Η παρακάτω εργασία έγινε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού "Γραφικές Τέχνες & Πολυμέσα", στη θεματική ενότητα "Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών", ΓΤΠ60

Επ. Καθηγήτρια: Δρ. Ελισάβετ Γεωργιάδου


Περιεχόμενα

Περίληψη

1. Εισαγωγή

2. Αρχές λειτουργίας της εκτύπωσης όφσετ και της ψηφιακής και οι εφαρμογές τους στις διάφορες κατηγορίες εντύπων 

3. Σύγκριση εκτύπωσης όφσετ και ψηφιακής

4. Συμπεράσματα

Βιβλιογραφικές Αναφορές

 

 

Περίληψη

Η εργασία μελετά και αναλύει συγκριτικά την εκτύπωση όφσετ και την ψηφιακή εκτύπωση. Η εκτύπωση όφσετ είναι μία έμμεση εκτύπωση που σημαίνει ότι ανάμεσα στην εκτυπωτική πλάκα ή τον κύλινδρο εκτύπωσης και στο υπόστρωμα μεσολαβεί κάποιο ενδιάμεσο σύστημα υποδοχής και μεταφοράς της μελάνης. Έχει κυρίως εφαρμογές στα εύκαμπτα υλικά και ιδιαίτερα στα χάρτινα υποστρώματα και χρησιμοποιείται στον βιομηχανικό τομέα. Στη ψηφιακή εκτύπωση δεν χρησιμοποιείται εκτυπωτική πλάκα, αλλά η εκτύπωση γίνεται απευθείας από τα ψηφιακά δεδομένα (υπολογιστή) στο εκτυπωτικό υπόστρωμα . Χρησιμοποιείται τόσο για εκτυπώσεις μεταβλητών δεδομένων, οι οποίες επιτρέπουν μοναδικά και εξατομικευμένα προϊόντα, όσο και για έγγραφα ασφαλείας, για αντικείμενα με ανώμαλες ή στενές επιφάνειες κ.λπ. Κάποια από τα πλεονεκτήματα της εκτύπωσης όφσετ είναι η καλή ποιότητα εικόνας και η μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και υποστρωμάτων, ενώ τα μειονεκτήματα της είναι το υψηλό κόστος για μικρό τιράζ, ο χρόνος κατασκευής των πλακών αλλά και η αδυναμία αλλαγής τους αφού δημιουργηθούν. Τα θετικά σημεία της ψηφιακής εκτύπωσης είναι ότι  μπορεί να γίνει επεξεργασία των αρχείων όσες φορές χρειαστεί, το κόστος είναι σχετικά χαμηλό και ο καταναλωτής μπορεί να έχει άμεσα το εκτυπωτικό αποτέλεσμα στα χέρια του. Η ποιότητα, ωστόσο, μιας ψηφιακής εκτύπωσης δεν φτάνει πάντα στο επίπεδο μιας εκτύπωσης όφσετ, ενώ δεν μπορούν να τυπωθούν με ακρίβεια όλα τα χρώματα. Τέλος, για να παραμείνει ανταγωνιστική η εκτύπωση όφσετ είναι απαραίτητη η τεχνολογική αναβάθμιση των μηχανημάτων της, καθώς φαίνεται πως η ψηφιακή εκτύπωση συνεχώς καταλαμβάνει  μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, η τεχνολογία της συνεχώς εξελίσσεται αντιμετωπίζοντας τα μειονεκτήματα της και φτάνοντας ολοένα και πιο κοντά στην ποιότητα της εκτύπωσης όφσετ.

 

1. Εισαγωγή

Ενώ η παγκόσμια αγορά εκτύπωσης μειώνεται σε όγκο, τα κέρδη της αυξάνονται. Τόσο η αναλογική όσο και η ψηφιακή εκτύπωση γίνονται περισσότερο αποδοτικές και συνεπώς κερδοφόρες. Η εκτύπωση όφσετ είναι μία παραδοσιακή και συμβατική μέθοδος εκτύπωσης στην οποία οι βασικές αρχές λειτουργίας της δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Παρόλα αυτά η τεχνολογία της εκτύπωσης έχει αλλάξει σημαντικά. Αντίθετα, η ψηφιακή εκτύπωση είναι ένας νεότερος κλάδος με μεγάλη και συνεχόμενη εξέλιξη που δίνει πολλές επιλογές στους ενδιαφερόμενους. Η σωστή επιλογή της μεθόδου εκτύπωσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ενδεικτικά κάποιοι από αυτούς είναι: το τιράζ, το εκτυπωτικό υπόστρωμα, το χρώματα, το χρονοδιάγραμμα παραγωγής κ.λπ.

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη της εκτύπωσης όφσετ και της ψηφιακής εκτύπωσης, ενώ στόχος της είναι η κατανόηση της λειτουργίας των δύο αυτών μεθόδων, η ανάλυση και η σύγκριση των θετικών και αρνητικών στοιχείων τους αλλά και μια εκτίμηση για τη διαφαινόμενη εξέλιξη της καθεμιάς.

Η ερευνητική μέθοδος που επιλέχθηκε είναι αυτή της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Μελετήθηκε η σχετική βιβλιογραφία ενώ έγινε έρευνα και σε διαδικτυακές πηγές. Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά τις αρχές λειτουργίας της εκτύπωσης όφσετ καθώς και της ψηφιακής, με αναφορά στα υλικά που χρησιμοποιούνται σε κάθε μέθοδο και στις εφαρμογές τους στις διάφορες κατηγορίες εντύπων. Το τρίτο κεφάλαιο συγκρίνει τις δύο μεθόδους με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους και το τελευταίο κεφάλαιο αποτελείται από τα συμπεράσματα.

 

2. Αρχές λειτουργίας της εκτύπωσης όφσετ και της ψηφιακής και οι εφαρμογές τους στις διάφορες κατηγορίες εντύπων

Οι αρχές λειτουργίας της εκτύπωσης όφσετ (offset) είναι όμοιες με αυτές τις λιθογραφίας και γι’ αυτό πολλές φορές η διαδικασία της εκτύπωσης περιγράφεται και με την ονομασία λιθογραφία όφσετ. Η μελάνωση των προς εκτύπωση σημείων βασίζεται στη χημική αρχή ότι το νερό δεν αναμιγνύεται με το λάδι το οποίο εμπεριέχεται στη μελάνη. Από τεχνικής απόψεως, τα κύρια χαρακτηριστικά της εκτύπωσης όφσετ είναι ότι τα εκτυπώσιμα και μη εκτυπώσιμα στοιχεία της εικόνας βρίσκονται στην ίδια επιφάνεια και ανάμεσα στην πλάκα ή τον κύλινδρο εκτύπωσης και στο υπόστρωμα υπάρχει ένα σύστημα υποδοχής και μεταφοράς της μελάνης  (Prepressure, n.d.˙ Διάγραμμα, n.d.).

Οι μηχανές όφσετ χωρίζονται σε δύο κυρίες κατηγορίες: τις επίπεδες ή μηχανές φύλλου (sheetfed machine) και τις κυλινδικές όφσετ (web offset). Στην πρώτη κατηγορία η εκτύπωση γίνεται σε μεμονωμένα χαρτιά ή χαρτόνια και χρησιμοποιείται κυρίως για εμπορική εκτύπωση ή εκτύπωση πακέτων. Στην δεύτερη κατηγορία υπάρχουν συνεχόμενα ρολά από χαρτιά και χρησιμοποιείται κυρίως για εκτύπωση ετικετών ή εφημερίδων. Δηλαδή το εξαγόμενο προϊόν είναι κομμένα φύλλα ή διπλωμένα τυπογραφικά ή ενιαίο έντυπο. Πέρα από την εκτυπωτική πλάκα, χρειάζεται ένας μηχανισμός πίεσης, η μελάνη, και το εκτυπωτικό υπόστρωμα. Τα βασικά μέρη μιας εκτυπωτικής μηχανής είναι η: 1. μονάδα εισαγωγής, 2. μονάδα εκτύπωσης, 3. μονάδα μελάνωσης, 4. μονάδα ύγρανσης και 5. μονάδα εξαγωγής (Offset Printing Technology, 2019˙ Διάγραμμα, n.d.).

Από τη μονάδα εισαγωγής γίνεται η τροφοδοσία της μηχανής με φύλλα ή ρολά. Στις επίπεδες μηχανές τα φύλλα είναι στοιβαγμένα το ένα πάνω από το άλλο και υπάρχουν μηχανισμοί με βεντούζες και ιμάντες οι οποίοι αναλαμβάνουν τον διαχωρισμό των φύλλων και τη συνεχή τροφοδότηση της μηχανής. Αντίστοιχα, στις κυλινδρικές μηχανές υπάρχει ο ρολοφορέας, ο οποίος διατηρεί σταθερή την τάνυση του χαρτιού για την εισαγωγή του στην μηχανή. Το δεύτερο μέρος της εκτυπωτικής μηχανής είναι η μονάδα εκτύπωσης, η οποία αποτελείται από τρία κυλινδρικά τύμπανα (ή καζάνια). Αυτά είναι: 1. το καζάνι του τσίγκου, 2. το καζάνι του καουτσούκ και 3. το καζάνι της πίεσης. Η εκτυπωτική πλάκα (τσίγκος) εφαρμόζεται πάνω στο πρώτο καζάνι. Εκεί δημιουργείται η εικόνα με την διαδικασία φωτομεταφοράς ή “από τον υπολογιστή στην πλάκα” (CTP - Computer To Plate). Σε αυτό το σημείο η εικόνα είναι ακόμα αναγνώσιμη. Κατά το επόμενο στάδιο ο τσίγκος μελανώνεται και η εικόνα μεταφέρεται στο δεύτερο καζάνι, το οποίο είναι περιτυλιγμένο με ένα φύλλο καουτσούκ. Πλέον η εικόνα έχει αναστραφεί και είναι μη αναγνώσιμη. Στο τελευταίο στάδιο, η εικόνα μεταφέρεται στο καζάνι της πίεσης, πάνω στο οποίο βρίσκεται το προς εκτύπωση υπόστρωμα και το οποίο πιέζεται πάνω στο καζάνι του καουτσούκ. Εδώ η εικόνα γίνεται αναγνώσιμη ξανά. Το τρίτο μέρος μιας εκτυπωτικής μηχανής είναι η μονάδα μελάνωσης. Αυτή αποτελείται από μία “σκάφη” στην οποία βρίσκεται η μελάνη, το μελανείο και ένα σύνολο κυλίνδρων που μεταφέρουν το μελάνι στον τσίγκο. Καθώς το μελάνι είναι παχύρευστο χρειάζονται πολλοί κύλινδροι για να υπάρξει μία ποιοτική μελάνωση. Έπειτα υπάρχει η μονάδα ύγρανσης που αποτελείται επίσης από κυλίνδρους, σκοπός των οποίων είναι ύγρανση της εκτυπωτικής πλάκας ώστε να μην μελανωθούν οι μη εκτυπώσιμες περιοχές. Τέλος, υπάρχει η μονάδα εξαγωγής όπου το φύλλο βγαίνει από το καζάνι της πίεσης και τοποθετείται μαζί με τα άλλα φύλλα, με τέτοιο τρόπο ώστε το σύνολο των φύλλων να είναι τακτοποιημένο (Prepressure, n.d.˙ Διάγραμμα, n.d.).

Η εκτύπωση όφσετ έχει μεγάλη εφαρμογή στα εύκαμπτα υλικά και χρησιμοποιείται κυρίως στον βιομηχανικό τομέα και για μεγάλες παραγωγές. Συναντάται στην παραγωγή διαφημιστικών εντύπων, ετικετών, φυλλαδίων, καρτών, περιοδικών, βιβλίων, καταλόγων, εφημερίδων, λευκωμάτων και άλλων προϊόντων (Offset Printing Technology, 2019˙ Prepressure, n.d.˙ Διάγραμμα, n.d.˙ NOVACEL HELLAS, n.d.˙ FOTOFOLIO, n.d.).

Μία εκτυπωτική μέθοδος η οποία διαφέρει από τις παραδοσιακές αναλογικές μεθόδους και δεν απαιτεί εκτυπωτική πλάκα είναι αυτή της ψηφιακής εκτύπωσης (digital printing). Η ψηφιακή εκτύπωση είναι η διαδικασία της εκτύπωσης ψηφιακών αρχείων απευθείας στο υπόστρωμα. Τα ψηφιακά αρχεία μπορούν να σταλούν στην ψηφιακή εκτυπωτική μηχανή ώστε να τυπωθούν άμεσα στο υπόστρωμα (Xerox, n.d.). Η διαδικασία της ψηφιακής εκτύπωσης θεωρείται σχετικά απλή καθώς καταργούνται τα ενδιάμεσα στάδια, όπως αυτό της δημιουργίας τσίγκων, τελάρων, κ.λπ. Η ψηφιακή εκτύπωση γίνεται με δυο μεθόδους: 1. την εκτύπωση ψεκασμού (inkjet), η οποία είναι μία μέθοδος έγχυσης μελάνης από απόσταση  και την 2. εκτύπωση λέιζερ (laser), η οποία είναι μία ηλεκτροφωτογραφική μέθοδος. Και οι δύο, μπορούν να λειτουργήσουν με μηχανές τροφοδοσίας φύλλου ή ρολού και μπορούν να υπάρξουν σε κάθε σπίτι ή γραφείο. Χρησιμοποιούνται σταγονίδια μελάνης ή σωματίδια γραφίτη (toner) και τοποθετούνται στο υπόστρωμα ακριβώς στο σημείο που χρειάζονται. Η τοποθέτηση αυτών των μικροσκοπικών υλικών απαιτεί μεγάλη ακρίβεια. Ωστόσο είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία η οποία δεν απαιτεί κάποια παραπάνω ενέργεια από τον χειριστή (Διάγραμμα, n.d.a˙ Team Avalon, 2018˙ Hunter, 2018).

Ενδεικτικά προϊόντα ψηφιακής εκτύπωσης αποτελούν οι εκτυπώσεις μεταβλητών δεδομένων, οι οποίες επιτρέπουν μοναδικές και εξατομικευμένες εκτυπώσεις (κωδικούς, διευθύνσεις, ημερομηνίες), διαφημιστικές εκτυπώσεις, εκτυπώσεις βιβλίων, γραφικής ύλης, χαρτών, πακέτων, υφασμάτων αλλά και προϊόντων με ανώμαλες ή στενές κυλινδρικές επιφάνειες (π.χ. μπουκάλια) (Xerox, n.d.˙ Smithers, n.d.˙ NOVACEL HELLAS, n.d.).

Η εκτύπωση όφσετ και η ψηφιακή εκτύπωση αποτελούν δυο πολύ διαφορετικές μεθόδους εκτύπωσης όπου η κάθε μια έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κρίνει ποια θα επιλέξει με βάση μια σειρά παραμέτρων.

 

3. Σύγκριση εκτύπωσης όφσετ και ψηφιακής

Κάποιες από τις παραμέτρους που εξετάζονται είναι: το τιράζ, τα εκτυπωτικά υποστρώματα, τα χρώματα εκτύπωσης, οι διαστάσεις εκτύπωσης και οι διαστάσεις εκτύπωσης φύλλων ή ρολών εκτυπωτικών υποστρωμάτων, η δυνατότητα εκτύπωσης μεταβλητών δεδομένων, η ποιότητα και η ακρίβεια εκτύπωσης, το κόστος, η ταχύτητα εκτύπωσης και ο χρόνος ολοκλήρωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

Για να είναι οικονομικά αποδοτική μία εκτύπωση όφσετ απαιτείται μεγάλος αριθμός αντιτύπων. Αντίθετα, με τη ψηφιακή εκτύπωση μπορεί να τυπωθεί εύκολα και γρήγορα ακόμα και ένα αντίτυπο, χωρίς διαφορά στο κόστος προετοιμασίας. Γενικά, η εκτύπωση όφσετ θεωρείται καλύτερη/οικονομικότερη για μεγάλο (ή και πολύ μεγάλο) αριθμό αντιτύπων. Αυτό που χρειάζεται είναι η δημιουργία πλακών και η αρχική ρύθμιση της μηχανής. Μια ενδεικτική ποσότητα εκτύπωσης όφσετ μπορεί να είναι αυτή των 1000 ή 2000 αντιτύπων (Skoda, 2017˙ ABCOtoGO, 2019˙ Grafo, 2018). Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις, όπως η εκτύπωση βιβλίων, που πρέπει να σκεφτεί κανείς τον αριθμό των συνολικών αντιτύπων σε σχέση με τα φύλλα του βιβλίου. Η ψηφιακή εκτύπωση ευνοεί τις εργασίες που απαιτούν λιγότερα αντίτυπα, αφού η εκτύπωση όφσετ απαιτεί περισσότερα υλικά, περισσότερα μηχανήματα και μεγαλύτερη προετοιμασία. Για να αποφύγει το επιπλέον κόστος ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει τη λύση της ψηφιακής εκτύπωσης (ModernLitho, n.d.˙ Team Avalon, 2018).

Όσον αφορά τα υποστρώματα της εκτύπωσης όφσετ αυτά μπορεί να είναι χαρτί, χαρτόνι, αυτοκόλλητο, ειδικά προϊόντα λαμιναρισμένα, πλαστικό, φιλμ πολυεστέρα (PET), φιλμ PVC, φύλλα αλουμινίου, κ.λπ. Οι ψηφιακοί εκτυπωτές μπορούν να τυπώσουν τόσο σε χοντρά χαρτόνια, βαριά χαρτιά και αναδιπλούμενα χαρτοκιβώτια όσο και σε υφάσματα, φιλμ PVC, πλαστικά και συνθετικά υποστρώματα (Offset Printing Technology, 2019˙ Prepressure, n.d.˙ Διάγραμμα, n.d.˙ NOVACEL HELLAS, n.d.˙ FOTOFOLIO, n.d.˙ Xerox, n.d.˙ Smithers, n.d.).

Σημαντικό ρόλο για την επιλογή της μεθόδου εκτύπωσης αποτελούν και χρώματα εκτύπωσης. Η ψηφιακή εκτύπωση χρησιμοποιεί το χρωματικό σύστημα CMYK, που σημαίνει ότι χρησιμοποιεί τα χρώματα κυανό, ματζέντα, κίτρινο και μαύρο. Σύγχρονα εκτυπωτικά συστήματα δέχονται επίσης το πορτοκαλί, το μπλε και το πράσινο, αλλά και κάποια ξηρά μελάνια για ένα μεταλλικό, άσπρο ή διαφανές αποτέλεσμα.  Η εκτύπωση όφσετ περιλαμβάνει τα παραπάνω χρώματα αλλά και πολύ περισσότερα, όπως π.χ. τα Pantone (Xerox, n.d.˙ Διάγραμμα, n.d.a˙ ABCOtoGO, 2019˙ Team Avalon, 2018). Θεωρείται πως τα μελάνια ψηφιακών εκτυπώσεων δεν είναι ιδιαίτερα ευέλικτα ή δυνατά στη λάμψη σε σχέση με αυτά των εκτυπώσεων όφσετ, τα οποία και χαρακτηρίζονται ανώτερα, αφού προσφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια (Skoda, 2017˙ ModernLitho, n.d.˙ Grafo, 2018). Κατά την ψηφιακή εκτύπωση τα χρώματα μπορούν να τυπωθούν απευθείας στο υπόστρωμα, ενώ στην όφσετ γίνονται μερικές πρόχειρες εκτυπώσεις ώστε πρώτα να μελανωθούν σωστά όλες οι πλάκες και έπειτα ξεκινά η εκτύπωση των προϊόντων (ModernLitho, n.d.˙ Cgsadmin, 2019).

Οι διαστάσεις εκτύπωσης φύλλων ή ρολών εκτυπωτικών υποστρωμάτων αποτελούν επίσης έναν καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου. Οι διαστάσεις της εκτύπωσης όφσετ είναι γενικά μεγαλύτερες από αυτές της ψηφιακής εκτύπωσης. Σε εκτύπωση όφσετ συνήθως τυπώνονται φύλλα διαστάσεων από 74 έως 102 εκατοστά ενώ σε μια ψηφιακή από 48 έως 74 εκατοστά. Υπάρχουν ωστόσο και σύγχρονοι ψηφιακοί εκτυπωτές που τυπώνουν ρολά πλάτους έως και 5.2 μέτρα (ModernLitho, n.d.˙ Cgsadmin, 2019).

Υπάρχει μία τάση κατά την παραγωγή εμπορικών προϊόντων προς εξατομίκευση ή ποικιλία στην εμφάνιση της συσκευασίας του ίδιου προϊόντος. Αυτού του τύπου οι ανάγκες μπορούν να καλυφθούν πολύ εύκολα με την ψηφιακή εκτύπωση. Η εξατομίκευση επιτρέπει στις εταιρείες να αυξήσουν το κέρδος τους χρεώνοντας περισσότερο τον καταναλωτή για ένα προϊόν που ουσιαστικά είναι μοναδικό. Κωδικοί, κουπόνια, ονόματα, ημερομηνίες, διευθύνσεις και άλλες επιπρόσθετες πληροφορίες μπορούν να  τυπωθούν μοναδικά πάνω στο ψηφιακό υπόστρωμα. Αντίθετα, για να γίνει αυτό με την μέθοδο όφσετ πρέπει συνεχώς να αλλάζουν οι εκτυπωτικές πλάκες, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο και ασύμφορο για τον καταναλωτή (Skoda, 2017˙ ModernLitho, n.d˙ Screen, 2019˙ BlueRine, 2019).

Σημαντική διαφορά ανάμεσα στους δυο τύπους εκτυπώσεων είναι η ποιότητα και η ακρίβεια του εκτυπωμένου προϊόντος. Η ποιότητα της εκτύπωσης με τη μέθοδο όφσετ θεωρείται αναμφισβήτητα ανώτερη από αυτή της ψηφιακής. Οι εκτυπώσεις είναι καθαρές, με ακρίβεια, χωρίς στίγματα ή σημάδια και από το πρώτο έως το τελευταίο φύλλο το αποτέλεσμα είναι παντού το ίδιο. Αντίθετα, αρκετές φορές τα αντικείμενα που τυπώνονται με την ψηφιακή μέθοδο και μπορούν να αναδιπλωθούν είναι πιο πιθανό να “σπάσει” ή να “ξεφτίσει” το χρώμα τους. Ο σύγχρονος εξοπλισμός των ψηφιακών εκτυπώσεων μειώνει αυτόν τον κίνδυνο χωρίς όμως να τον μηδενίζει (ABCOtoGO, 2019˙ Grafo, 2018). 

Ακόμα ένας παράγοντας που διαφέρει αρκετά ανάμεσα στις δυο μεθόδους είναι το κόστος εκτύπωσης. Κατά μέσο όρο η εκτύπωση όφσετ κοστίζει περισσότερο λόγω της προεκτύπωσης, της προετοιμασίας, της αρχικής ρύθμισης της μηχανής, τησ ανάγκης δημιουργίας πλακών και της συντήρησης. Αντίθετα, η δύναμη της ψηφιακής εκτύπωσης έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να αλλάζει εύκολα το σχέδιο εκτύπωσης χωρίς κόπο ή επιπλέον ενέργειες.  Συνεπώς η ψηφιακή εκτύπωση ευνοεί τις εργασίες που απαιτούν λίγα ή μέτρια αντίτυπα, ενώ η εκτύπωση όφσετ, απαιτώντας περισσότερες ενέργειες, θεωρείται οικονομικότερη για μεγάλο αριθμό αντιτύπων, αφού το κόστος μονάδας μειώνεται καθώς αυξάνεται η ποσότητα. Θεωρείται ιδιαίτερα οικονομική για προϊόντα όπως κάρτες, φυλλάδια, αφίσες ή διαφημιστικό υλικό (Skoda, 2017˙ Team Avalon, 2018˙ ModernLitho, n.d.˙ BlueRine, 2019˙ Grafo, 2018).

Πολύ σημαντικό ρόλο για τον καταναλωτή αποτελεί αναπόφευκτα και το γεγονός της γρήγορης ή αργής εκτύπωσης. Αν ο καταναλωτής χρειάζεται γρήγορα το προϊόν της εκτύπωσης τότε σίγουρα η καλύτερη λύση είναι αυτή της ψηφιακής εκτύπωσης. Μπορούν να εκτυπωθούν φυλλάδια ή επαγγελματικές κάρτες μόλις σε λίγα λεπτά. Αν όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι μία εκτύπωση χωρίς μεταβλητά δεδομένα και αν παρακαμφθεί ο χρόνος προετοιμασίας τότε η εκτύπωση όφσετ είναι πολύ γρηγορότερη (τα μηχανήματα όφσετ θεωρούνται γρηγορότερα από τα ψηφιακά). Επιπρόσθετα, σύγχρονα εκτυπωτικά μηχανήματα έχουν λειτουργίες για το στέγνωμα των αντιτύπων, ώστε η όλη διαδικασία να γίνεται ακόμα γρηγορότερα (Team Avalon, 2018˙ ABCOtoGO, 2019).

Τέλος, δεν θα μπορούσε να μην συμπεριληφθεί το στοιχείο του χρόνου ολοκλήρωσης μιας παραγωγικής διαδικασίας. Είναι γνωστό ότι χρειάζεται αρκετός χρόνος για την προετοιμασία μιας εκτύπωσης όφσετ, ενώ αντίθετα για τη ψηφιακή εκτύπωση ο χρόνος είναι αισθητά λιγότερος (ModernLitho, n.d.). Κατά την εκτύπωση όφσετ πρέπει να προετοιμαστούν οι πλάκες. Αυτή είναι μια χρονοβόρα και μη ευέλικτη διαδικασία. Από τη στιγμή που η πλάκα είναι έτοιμη δεν μπορεί να παραμετροποιηθεί. Αν γίνει κάποιο λάθος, π.χ. κάποιο μικρό ορθογραφικό, η όλη διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. Έπειτα ο χειριστής πρέπει να χρησιμοποιήσει έτοιμα (“make ready”) φύλλα ώστε να εξασφαλίσει τη σωστή ισορροπία χρώματος και ρευστότητας μελάνης. Αυτή η διαδικασία αυξάνει το κόστος για τον καταναλωτή. Από την άλλη μεριά, η ψηφιακή εκτύπωση δεν έχει κανένα από αυτά τα προβλήματα καθώς η εικόνα δημιουργείται ηλεκτρονικά και η τυπωμένη επιφάνεια έχει από την αρχή τη σωστή ισορροπία χρωμάτων. Ο χρόνος εκτύπωσης είναι μικρός, οι εργατοώρες είναι μειωμένες, το κόστος είναι μικρότερο (για μικρομεσαίες παραγωγές), ενώ τα εκτυπωτικά μηχανήματα μπορούν να είναι διαθέσιμα και για άλλες εργασίες (Screen, 2019˙ ABCOtoGO, 2019).

 

4. Συμπεράσματα

Παρόλο που η μέθοδος όφσετ είναι κυρίαρχη στον παγκόσμιο χάρτη εκτυπώσεων αποτελεί έναν ώριμο τομέα χωρίς ιδιαίτερη ανάπτυξη, ενώ τα προϊόντα που τυπώνονται με βάση αυτή την τεχνολογία συνεχώς μειώνονται. Για να υπάρξει ανάπτυξη οι εκτυπωτικοί πάροχοι εντάσσουν νέα τεχνολογία κάνοντας τη διαχείριση των μηχανημάτων ευκολότερη, την αλλαγή των πλακών γρηγορότερη και  μειώνουν τον χρόνο προετοιμασίας. Το κόστος των πλακών γενικά έχει μειωθεί, ενώ η μέθοδος όφσετ ανταγωνίζεται συνεχώς την ψηφιακή εκτύπωση στοχεύοντας να πετύχει να βγάλει μικρότερες ποσότητες αντιτύπων σε οικονομικές τιμές. Πλέον υπάρχουν εκτυπωτικές μηχανές όφσετ υψηλής αυτοματοποίησης, οι οποίες εκτός του ότι είναι πολύ γρήγορες και έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής, έχουν έως και έξι φορές λιγότερη φύρα, γεγονός που επηρεάζει θετικά το κέρδος ολόκληρης της παραγωγής. Η έλλειψη της ευελιξίας της τεχνολογίας όφσετ σταδιακά αλλάζει με τη χρήση νέων UV μελανιών. Τα υλικά που τυπώνονται απευθείας με UV μελάνια δεν έχουν ανάγκη στεγνώματος και έτσι ο καταναλωτής μπορεί ακόμα και την ίδια μέρα να παραλάβει την παραγγελία του. Λύσεις έξυπνου λογισμικού έχουν επίσης διεισδύσει σε όλους τους τομείς της μεθόδου όφσετ, από διαδικτυακές υπηρεσίες παραγγελίας στον έλεγχο ολόκληρης της διαδικασίας, τις αυτοματοποιημένες αποθήκες παραγωγής και την παράδοση των αγαθών στον καταναλωτή.

Το κλειδί για την εξέλιξη της εκτύπωσης όφσετ και την αύξηση των κερδών θεωρείται πώς είναι η εκ νέου επένδυση σε σύγχρονα μηχανήματα. Οι ιδιοκτήτες τυπογραφείων σπάνια διαθέτουν πόρους για την απόκτηση νέας τεχνολογίας, ωστόσο η επανεπένδυση θεωρείται πως είναι ο καλύτερος τρόπος για την επιβίωσή τους στην αγορά. Ο συνδυασμός νέας τεχνολογίας, υψηλής ταχύτητας εκτύπωσης, γρήγορης αλλαγής πλακών και ένα λογισμικό που μπορεί εύκολα να ελεγχθεί, μετατρέπει την εκτύπωση όφσετ σε ένα κλάδο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε σχέση με αυτόν της ψηφιακής εκτύπωσης.

Χωρίς τις αλλαγές που αναφέρθηκαν παραπάνω και σύμφωνα με την έρευνα της Info Trend “2013-2018 Global Production Printing & Copy Marketing Forecast”, υποστηρίζεται ότι η ψηφιακή εκτύπωση θα αυξηθεί ενώ η όφσετ θα μειωθεί. Ο ειδικός του κλάδου και αναλυτής Frank Romano έχει προβλέψει μία μείωση της εκτύπωση όφσετ έως 37% και μία αύξηση της ψηφιακής έως και 21% μέχρι το 2020. Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει την επιστροφή της εκτύπωσης όφσετ, υπάρχουν όμως πολλές ευκαιρίες για υβριδικές λύσεις οι οποίες χρησιμοποιούν τα πλεονεκτήματα της παραγωγής όφσετ προσαρμόζοντας τα θετικά της ψηφιακής εκτύπωσης, όπως π.χ. τα μεταβλητά δεδομένα. Η ψηφιακή εκτύπωση αποτελεί ένα τομέα που συνεχώς εξελίσσεται και τα μειονεκτήματά της συνεχώς ελαττώνονται. Για παράδειγμα, τα μηχανήματα γίνονται συνεχώς πιο γρήγορα, σε βαθμό που φτάνουν αυτά της μεθόδου όφσετ. Σύμφωνα με τον αναλυτή Jim Hamilton “η εκτύπωση όφσετ θα συνεχίσει να μειώνεται με βάση τον συνολικό όγκο των σελίδων, όμως δεν θα εξαφανιστεί. Η τεχνολογία όφσετ είναι ικανή να παράξει μεγάλες ποσότητες με χαμηλό κόστος και είναι πολύτιμη για πολλές εκτυπωτικές εφαρμογες” (Offset Printing Technology, 2019).

Κάποιοι από τους λόγους που η ψηφιακή εκτύπωση θριαμβεύει είναι τόσο η τάση για εξατομίκευση όσο και η άμεση και γρήγορη παραμετροποίηση των προϊόντων. Στον καταναλωτή δίνεται η δυνατότητα να τυπώσει ακόμα και ένα προϊόν ή να αλλάξει το σχέδιο του σε πραγματικό χρόνο. Κάτι που μπορεί να γίνει μόνο με την ψηφιακή τεχνολογία είναι η εκτύπωση μεταβλητών δεδομένων και η εκτύπωση μοναδικών κωδικών και μηνυμάτων σε εφημερίδες, περιοδικά και έγγραφα ασφαλείας. Ένας ακόμα παράγοντας που έχει αυξήσει τη χρήση της ψηφιακής μεθόδου είναι το γεγονός ότι θεωρείται πιο φιλική προς το περιβάλλον. Καθώς οι καταναλωτές ευαισθητοποιούνται απέναντι σε οικολογικά θέματα, η ψηφιακή τεχνολογία κρίνεται καταλληλότερη αφού έχει μικρότερη φύρα και χρησιμοποιεί λιγότερα χημικά και υλικά. Βέβαια δεν πρέπει κανείς να ξεχνάει και τους περιορισμούς που έχει η ψηφιακή εκτύπωση, όπως για παράδειγμα τις διαστάσεις του υποστρώματος και τα περιορισμένα χρώματα. Το μέλλον της ψηφιακής εκτύπωσης βρίσκεται στην ανάπτυξη καλύτερων μελανιών, καλύτερου ελέγχου συστημάτων, λογισμικού και ηλεκτρονικών, καλύτερων σταθμών εκτύπωσης, ενώ γίνεται μελέτη για την αύξηση της ποικιλίας των υποστρωμάτων τα οποία θα επιτρέπουν καλύτερη ποιότητα και διάρκεια στο χρόνο.

Με βάση τη σημερινή κατάσταση αγοράς, η εκτύπωση εξαρτάται από τον καταναλωτή και τις ιδιαιτερότητες της κάθε εργασίας. Η ψηφιακή εκτύπωση θεωρείται καλύτερη για μικρομεσαίες ποσότητες και γρήγορες εργασίες, εφόσον αυτές δεν απαιτούν ειδικά χαρτιά και χρώματα, ενώ για την καλύτερη δυνατή ποιότητα και για μεγάλες ποσότητες, οι οποίες δεν απαιτούν μεταβλητά δεδομένα, η λύση θεωρείται πως είναι η εκτύπωση όφσετ.

 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές

♦ Offset Printing Technology (2019) The Future Of Offset Printing. Διαθέσιμο από http://www.offsetprintingtechnology.com/2019/the-future-of-offset-printing/ [02/01/20]

♦ Prepressure (n.d.) Offset printing. Διαθέσιμο από https://www.prepressure.com/printing/processes/offset [02/01/20]

♦ Διάγραμμα (n.d.) Εκτύπωση εντύπων με την μέθοδο της όφσετ. Διαθέσιμο από https://www.diagramma.com.gr/Services/offset.aspx [02/01/20]

♦ Xerox (n.d.) What is digital printing? Διαθέσιμο από https://www.xerox.ca/en-ca/digital-printing/insights/what-is-digital-printing [02/01/20]

♦ Διάγραμμα (n.d.a) Ψηφιακές Εκτυπώσεις - Digital Printing. Διαθέσιμο από https://www.diagramma.com.gr/Services/DigitalPrinting.aspx [02/01/20]

♦ Smithers (n.d.) Future of Inkjet Printing. Διαθέσιμο από https://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA7-4499EEE.pdf [02/01/20]

♦ NOVACEL HELLAS (n.d.) Λύσεις Εκτυπώσεων και Συσκευασίας. Διαθέσιμο από https://www.novacel.gr/printingpackaging/ [02/01/20]

♦ FOTOFOLIO (n.d.) Υλικά και Επεξεργασία. Διαθέσιμο από https://fotolio.gr/yphresies/ylika-epexergasia/ [02/01/20]

♦ Skoda, E (2017) Digital vs analogue – competition or collaboration? Διαθέσιμο από

https://packagingeurope.com/digital-vs-conventional-print-competition-collaboration/ [02/01/20]

♦ ModernLitho (n.d.) Digital vs. Offset printing. Διαθέσιμο από https://modernlitho.com/digital-vs-offset-printing/  [02/01/20]

♦ Cgsadmin (2019) Digital Printing Vs Offset Printing: Things You Must Know. Διαθέσιμο από  https://cgsasp.com/digital-printing-vs-offset-printing/  [02/01/20]

♦ Screen (2019) The Migration from Offset Printing to Digital. Διαθέσιμο https://www.screeneurope.com/knowledge/the-migration-to-digital-printing/ [02/01/20]

♦ BlueRine (2019) Digital vs Offset Printing. Διαθέσιμο https://www.bluerhine.com/news/digital-vs-offset-printing/  [02/01/20]

♦ Team Avalon (2018) 6 Factors to Consider When Deciding Between Digital and Offset Printing. Διαθέσιμο από https://solutions.teamavalon.com/blog/6-factors-to-consider-when-deciding-between-digital-and-offset-printing [02/01/20]

♦ ABCOtoGO (2019) Offset vs. Digital Printing – What is the difference and why you should care. Διαθέσιμο από https://abcotogo.com/offset-vs-digital-printing-what-is-the-difference-and-why-you-should-care/ [02/01/20]

♦ Grafo (2018) Μέθοδοι εκτύπωσης: Ψηφιακή Vs Offset. Σας βοηθάμε να επιλέξετε. Διαθέσιμο απόhttps://www.grafo.gr/blog-digital-vs-offset/ [02/01/20]

♦ Hunter, B (2018) Where will the print industry be in 5 years. Διαθέσιμο από https://blisshunter.photo/2018/02/03/where-will-the-print-industry-be-in-5-years/ [02/01/20]